Jelen ÁSZF 2020. április 1. napjától visszavonásig hatályos, és együttal a 2018. március 1-től érvényben lévő ÁSZF hatályát veszti.

Cégünk, a Terrán Tetőcserép Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, az első magyar betoncserépgyártó vállalat (1920). Termékeink minősége megfelel a Magyar Szabványnak.
A magyar tulajdonú, hazai tetőrendszerre családunk harmadik generációja nyújt Önnek garanciát.
A cégünk által gyártott beton tetőcseréprendszer elemeit kizárólag szerződött viszonteladói partnereinken (továbbiakban: Forgalmazó) keresztül értékesítjük, kivéve az egyes termékek pótlását, amely esetben az egyes Vevőket közvetlenül is kiszolgáljuk (közvetlen vevői értékesítés).
A Vevők a Forgalmazóval kerülnek közvetlenül jogviszonyba, kivéve a termékpótlásokat. Cégünk a termékek Vevőivel a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak
szerint, mint a megrendelés címzettjeivel kerül kapcsolatba, kivéve a pótlás érdekében történő közvetlen vevői értékesítést.
A jelen Általános Szerződési Feltételek Vevőkkel történő megismertetése a Forgalmazó feladata és kötelezettsége, melynek elmulasztásából eredő kárért a Forgalmazók cégünkkel szemben felelősséggel tartoznak.
Jelen Általános Szerződési Feltételek – a Terrán Generon napelemes tetőrendszer kivételével – valamennyi, Cégünk által gyártott és forgalmazott termék értékesítésére vonatkozik, függetlenül a Forgalmazó személyétől.
Kérjük, hogy az alábbiakat megrendelés előtt olvassa el, mert cégünk kizárólag az alábbi feltételekkel vállalja a tetőcseréprendszer egyes elemeinek értékesítését és a Vevők, mint címzettek részére történő leszállítását.

1. A Terrán Kft. díjmentes szolgáltatásai a következők:
a./ szaktanácsadás,
b./ megközelítő anyagszükséglet-számítás, kizárólag tájékoztató jelleggel, felelősségvállalás nélkül,
c./ a megvásárolt termékek magyarországi építési helyszínre történő egyszeri kiszállítása és lerakodása, a jelen ÁSZF 5.1. pontja szerint gépjárműszerelvénnyel.

2. A szerződés létrejötte
2.1. A szerződés a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint, a mindenkor érvényes és hatályos árak alapulvételével jön létre. A Vevő kitölti és leadja a Forgalmazó részére a termékeinkre vonatkozó megrendelését, majd a Forgalmazó a saját nevében eljuttatja Cégünkhöz a megrendelését, mely alapján Cégünk és a Forgalmazó között a szerződés a Forgalmazó megrendelésének visszaigazolásával jön létre.
2.2. Telephelyeinken történő, elsősorban pótlást szolgáló vásárlás esetén a szerződés ráutaló magatartással a Vevő által közvetlenül cégünk részére adott megrendeléssel és a vételár megfizetésével jön létre.

3. Megrendelések
3.1. A Forgalmazó a megrendelést kizárólag cégünk webshop.terranteto.hu webáruházán keresztül, a weboldalon található elektronikus űrlap valamennyi rovatának pontos kitöltésével adhatja le.
3.2. A megrendelésen fel kell tüntetni, ha a szállítási címre vonatkozóan súly-, vagy méretkorlátozás van érvényben, ha a megközelítést bármilyen forgalmi akadály nehezíti, illetve ha a cím megközelítéséhez behajtási engedély szükséges. A Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. a szállítást ezen ÁSZF 5.1. pontjában meghatározott járművekkel végzi.
3.3. Ha az ÁSZF 5.1. pontjában megjelölt méretekkel rendelkező, teljes szerelvény a szállítási címre nem tud behajtani, de a szerelvény vontatója igen, többletinformációként kötelező a megrendelés során megadni, hogy a Vevő (címzett) az árut a gépjárműszerelvény vontatóján kéri kiszállítani. Ebben az esetben a Gyártó díjmentesen vállalja a logisztikai többletszolgáltatást.
3.4. A 3.3. pontban megjelölt többletinformáció hiányában, vagy téves információ esetén a Gyártó nem garantálja a gépjárműszerelvény vontatóján történő kiszállítást, melyre tekintettel kártérítési igény nem érvényesíthető vele szemben.
3.5. Amennyiben a Vevő (címzett) pontos szállítási címet nem tud megadni, úgy köteles utcát és házszámokat is tartalmazó részletes leírást, ill. rajzot mellékelni a megrendeléshez, melyen a szállítási címet egyértelműen be kell jelölnie.
3.6. Megrendeléskor kérjük közölni a kért szállítási időpontot, amelyet a Gyártó szállítási részlege külön egyeztet a Forgalmazóval, vagy közvetlenül a Vevővel (címzettel).
3.7. A legkisebb megrendelhető mennyiség az alábbi, melyeket kérünk a megrendelésnél figyelembe venni:
a.) alapcserépnél az árjegyzékben feltüntetett raklapmennyiség egyhatod része,
b.) kúpcserepek rendelésénél a megrendelt mennyiségnek 4-gyel oszthatónak kell lennie (max. 128 db/raklap).
3.8. A rendelés visszaigazolása e-mailben történik.
3.9. A megrendelés visszaigazolásával közöljük a szállítás előrelátható időpontját és a megrendelt áru ellenértékét. A Forgalmazó és a Vevő (címzett) a megrendelés megküldésével tudomásul veszi, hogy a visszaigazolásban szereplő időpont cégünkre nem kötelező érvényű, azok kizárólag a teljesítés várható időpontjára vonatkozó tájékoztató adatoknak minősülnek.
3.10. A visszaigazoláskor megadott időpont utáni teljesítés esetén, azzal összefüggésben a Terrán Kft. semminemű felelősséget nem vállal, ezzel összefüggésben cégünkkel szemben jogi úton semmilyen igény nem érvényesíthető.
3.11. A szállítás tényleges időpontjáról 1–4 munkanappal a kiszállítást megelőzően SMS-ben értesítjük a Forgalmazó megrendelésén Vevőként vagy címzettként megjelölt személyt.
3.12. A Terrán termékek csak és kizárólag cégünk előzetes írásbeli hozzájárulásával szállíthatóak külföldre.

4. Árak
4.1. A mindenkor hatályos és érvényes árlistán szereplő eladási árak az ország egész területére és valamennyi megrendelésre érvényesek az új árlista hatálybalépéséig.
4.2. Új árlista kibocsátása esetén az abban szereplő nettó árak a cégünkhöz még be nem érkezett megrendelésekre vonatkoznak, a már beérkezett megrendelésekre a megrendelés beérkezésekor hatályos árlista nettó árai az irányadóak.
4.3.1. A hatályos árlista árai tartalmazzák a termékeknek a Vevőhöz (szállítási címre) történő egyszeri szállítás és lerakodás költségét is, 4 raklap, vagy a feletti megrendelési mennyiség esetén.
4.3.2. A 4 raklap mennyiséget el nem érő megrendelés esetén a szállítási költség külön felszámításra kerül, melynek mértékét a mindenkor hatályos árlista ugyancsak tartalmazza.
4.3.3. Az árlistában szereplő árak nem tartalmazzák az Általános Logisztikai Díjat, mely minden raklapon történő értékesítés esetén felszámításra kerül, és a vételár megfizetésével egyidejűleg külön kell megfizetni. Ez a díj a mindenkor érvényes árlistában külön feltüntetésre kerül.
4.3.4. Az Általános Logisztikai Díj többek között tartalmazza a raklap betéti díját, melyet az ÁSZF 6. pontja szerint áll módunkban visszatéríteni.
4.4. Amennyiben a termék Vevője az általa a Forgalmazótól megrendelt árut maga szállítja el, szállítási költségtérítésre nem jogosult.
4.5. Cégünk vállalja, hogy a megmaradt fél-, illetve egész raklap, sértetlen állapotú alapcserepet-, valamint beton-, fém- és műanyag kiegészítő termékeket a cégünktől történt vásárlástól számított 6 hónapon belül a Forgalmazó által, vagy a Vevő által közvetlenül cégünk telephelyére (Bóly vagy Kunszentmiklós) eredeti csomagolásban történő
visszaszállítása és az eredeti szállítólevél bemutatása esetén – az eredeti vételár 20%-ával megegyező mértékű kezelési költséggel csökkenttett áron – visszavásároljuk a Forgalmazótól.
4.6. Az egyedi igények alapján gyártott vagy beszerzett termékek esetében visszavásárlásra nincs lehetőség.

5. Szállítás
5.1. A Terrán Kft. a szállítást 40 tonna össztömegű, 3,8 m magas, és 2,55 m széles pótkocsis járműszerelvényekkel végzi (a vontató 24 tonna össztömegű, 3,8 m magas, és 2,55 m széles).
5.2. A házhoz szállítás és a telken belüli talajra történő lerakodás csak olyan szilárd útburkolaton lehetséges, mely pótkocsis járműszerelvény közlekedésére is alkalmas, illetve lehetővé teszi a cserép biztonságos, törésmentes elhelyezését.
5.3. Amennyiben az építési helyszín behajtási engedélyhez kötött övezetben található, a behajtási engedély beszerzése a Vevő feladata.
5.4. Amennyiben a szállítási cím az ÁSZF 5.1. pontja szerinti járműszerelvénnyel – bármilyen korlátozás miatt – nem megközelíthető, vagy a biztonságos lerakodásra alkalmatlan, illetve a szükséges behajtási engedély legkésőbb a tervezett behajtás megkezdése előtt a fuvarozást végző részére nem került átadásra, az emiatt-, valamint a 3.4.
pont szerinti ok miatt meghiúsuló teljesítéssel kapcsolatban felmerült költséget, illetve erre irányuló igény esetén az ismételt kiszállítási többletköltséget a Forgalmazó köteles cégünk részére előzetesen megfizetni.
5.5. A kár mérséklése érdekében a Forgalmazónak lehetősége van – a Fuvarozó erre vonatkozó értesítésétől számított – 30 perces várakozási időn belül, saját költségére más lerakodóhelyről gondoskodni. azzal, hogy ez esetben is a Gyártó jogosult a felmerülő többletköltséget Forgalmazóra terhelni.
5.6. A kiszállítás során a termék átadásakor a Vevőt (címzettet) a Forgalmazó képviselőjének kell tekinteni.
5.7. A szerződésszerű teljesítés elismerése úgy történik, hogy a Vevő (címzett), vagy képviselője a szállítólevelet a szállítás megtörténtekor aláírja.
5.8. A szállításkor, az áru átvételekor, a Vevőnek (címzettnek) vagy képviselőjének a helyszínen jelen kell lennie, melyről a Forgalmazó köteles gondoskodni. Amennyiben a Vevő (címzett) nincs jelen az áru átvételekor és képviseletéről sem gondoskodott, úgy ez a körülmény a Forgalmazó és a Vevő kockázatát képezi. Ha a konkrét szállítási napon a Vevő vagy képviselője az átvételnél személyesen – erre irányuló kötelezettsége ellenére – nem jelenik meg, és képviseletéről sem gondoskodott, a szerződésszerű teljesítést a termék lerakásával megtörténtnek tekintjük.
5.9. Amennyiben a megrendelt termék a Gyártó által kerül leszállításra, a leszállított árut a Forgalmazónak illetve kedvezményezettjének tételesen át kell vennie, mert a szállítólevél aláírása után mennyiségből és eltérő színből adódó reklamációt a Gyártó nem fogad el.
5.10. A szállításból eredő esetleges töréskárt a Vevő (címzett) köteles a szállítólevélen feltüntetni, illetve ha az átvételnél sem Vevő, sem képviselője nincs jelen, az esetleges töréskárt a mellékelt Jótállási adatlapon a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban bejelenteni. Ezen határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
5.11. Az 5.10. pont szerint bejelentett töréskárt a területi képviselőnk útján ellenőrizzük, és annak jogossága esetén azt kizárólag az eltört termékek pótlásával rendezzük, cégünknek árvisszatérítésre nincs módja.
5.12. A Vevő (címzett) köteles a törött darabokat a kárigény jogosságának megállapításáig megszámolható és ellenőrizhető állapotban a lerakás helyszínén megőrizni.
5.13. A Forgalmazó vagy a Vevő saját fuvareszközével, vagy általuk szervezett fuvarral történő elszállítás esetén az áru átadás-átvétele a cégünk telephelyén történik meg, ez esetben mindennemű töréskár a Forgalmazót, illetve az árut elszállító Vevőt terheli.
5.14. A Forgalmazó vagy a Vevő saját fuvareszközével, vagy általuk szervezett fuvarral történő elszállítás esetén a termék szállításának esetleges EKÁER szám igénylési kötelezettsége is a Forgalmazót illetve a Megrendelőt terheli, melynek elmulasztása miatt kiszabásra kerülő bírság stb. is a mulasztót terheli.

6. Csomagolás
6.1. A termékek szállítása a cserép típusával jelölt, zsugorfóliával védett, cégünk nevének monogramjával („T”) megjelölt raklapokon történik.
6.2. A Forgalmazó tudomásul veszi, hogy a raklapnak az árlistában feltüntetett, az Általános Logisztikai Díjba foglalt betéti díja van, melyet a termék árának kiegyenlítésével egyidejűleg kell megfizetnie cégünk részére. A Forgalmazó a Vevő által, számlával igazoltan nála vásárolt, sérülésmentes és újrahasználható raklapoknak a megrendelés
helyére történő visszaszállításával és átvételével egyidejűleg köteles a Vevő részére a raklap betéti díját visszatéríteni.
6.3. Cégünk minden partnerének kizárólag az általa, számlával igazoltan nálunk vásárolt termékekkel szállított, cégünk egyedi jelölésével ellátott raklapok vásárláskori árlistán szereplő betéti díját téríti vissza.
Cégünk ezeket a raklapokat az alábbiak szerint gyűjti be:
– minimum 200 db raklap esetén a Forgalmazó előzetes írásbeli kérelmére saját költségünkön;
– 200 db-ot el nem érő raklapmennyiség esetén a Forgalmazó erre irányuló írásbeli kérelmére, legfeljebb évi két alkalommal.
A Forgalmazó a raklap visszaszállítási igényét kizárólag cégünk webshop.terranteto.hu webáruházán keresztül, az ott található, erre a célra kijelölt elektronikus űrlap valamennyi rovatának pontos kitöltésével adhatja le. Cégünk a raklapok begyűjtését követő elszámolás során a raklap betéti díját a vásárláskori számlán szereplő betéti díjak
figyelembevételével téríti meg a Forgalmazó részére, a Forgalmazó göngyöleg számlája alapján.
6.4. Cégünk a Forgalmazó vagy a Vevő által cégünk bármely telephelyére (Bóly vagy Kunszentmiklós) visszaszállított, számlával, szállítólevéllel igazoltan a Forgalmazó részére általunk szállított mennyiségű, egyedi jelölésű raklapot is átveszi, és azok vásárláskori árlistán szereplő betéti díját a Forgalmazó illetve a Vevő részére visszafizeti.
6.5. A raklap kibontását különös gonddal kell elvégezni, mivel a zsugorfólia, illetve a pántszalagok elvágásakor a termékek leborulhatnak, sérülhetnek, amiért cégünk nem vállal felelősséget.

7. Fizetési feltételek
7.1. Vevőnek az általa megrendelt tetőcserepek és kiegészítő elemek vételárát és az Általános Logisztikai Díjat a Forgalmazó felé kell kiegyenlítenie a Forgalmazóval történt megállapodás szerinti fizetéssel.
7.2. A Forgalmazók a Cégünkkel megkötött Forgalmazási keretszerződésben, illetve annak mellékleteiben meghatározottak szerint kötelesek megfizetni az általuk rendelt termékek ellenértékét cégünk részére.
7.3. Fizetési késedelem esetén a Gyártó a Forgalmazóval szemben a Ptk. szerinti – a vállalkozások közötti szerződés esetén meghatározott mértékű – késedelmi kamatot jogosult felszámítani.

8. Szavatosság, Garancia, Élethosszig tartó garancia
8.1. Rendeltetésszerű használat esetén a Terrán Tetőcserép Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság garantálja a betontermékek mérethűségét, fagyállóságát, vízzáróságát.
8.2. A Terrán Kft. az általa gyártott illetve forgalmazott termékekre a Polgári Törvénykönyv szerint szabályozott szavatossággal tartozik. A felhasználásra kerülő anyagok változása, a beton szilárdulása alatt lejátszódó folyamatok, valamint különféle környezeti és időjárási hatások miatt a betoncserép felületén színeltérések előfordulhatnak.
Időleges felületi mészkivirágzás és egyéb színeltérés nem tekinthető minőségi hibának, ezért erre a szavatosság nem terjed ki.
8.3. A 8.2. pont szerinti szavatosságon felül a gyártó a vásárlástól számított 50 év időtartamra garanciát vállal az általa gyártott, és a kiszállítás helyszínén első alkalommal felhelyezett tető alapcserepek vízzáróságára, fagyállóságára, méretpontosságára.
8.4. A garancia nem terjed ki a színeltérésre, a mohásodásra, a műanyag- és a fém kiegészítőkre, illetve az elemi károk okozta hibákra, sérülésekre. A nem eredeti Terrán tartozékok beépítéséből, illetve a kivitelezési hibákra visszavezethető károk, hónyomás vagy más mechanikai igénybevétel miatti károsodások nem minősülnek garanciális hibának. Cégünk, mint a termékek gyártója nem vállal felelősséget a nem rejtett hibájú, beépített termék kicserélésére és az ezzel kapcsolatos járulékos (pl. bontási és felrakási) költségek megtérítésére.
8.5. A garancia keretében a Gyártó elsősorban a hibás termék kijavítását – amennyiben az nem lehetséges a kicserélését – vállalja, mely esetben a kijavítás költsége, illetve a cseretermék és a helyszínre szállítás költsége a Gyártót terheli. A Gyártó garanciális vállalása nem terjed ki a cserével kapcsolatosan felmerülő kivitelezői munkadíj és más járulékos költség megtérítésének kötelezettségére.
8.6. Garanciális jogosultság feltétele a kivitelezés időpontjában érvényes Terrán Alkalmazási útmutatóban foglaltaknak, a szakmai irányelveknek és szabványoknak megfelelő kivitelezés (általános feltétel). A tetőn való közlekedéshez megfelelően rögzített teherelosztó pallót, létrát stb. kell használni. A teherelosztó eszköz nélküli közlekedésből eredő töréskárokra a szavatosság és a garancia nem terjed ki. A cserepek vágását úgy kell elvégezni, hogy a keletkező szálló por ne szennyezze a többi cserepet. Az ebből eredő károkért a Gyártó nem vállal felelősséget.
8.7. A garanciális jogosultságok kezelése a vásárláskor kiállított – a magánszemély, cég stb. nevére szóló – számla, a szállítólevél és a Gyártó által kiállított garancialevélalapján történik. A garancialevél igénylésének módjáról a Forgalmazó tájékoztatni köteles a Vevőt. A garancialevelet a Gyártó állítja ki, miután a Vásárló a Forgalmazótól
kapott számla másolatát – a vásárlástól számított, legfeljebb hat hónapos jogvesztő határidőn belül – a Gyártó részére eljuttatja postai vagy elektronikus úton (7607 Pécs, Pf.: 7, , fax:06-69/569-951). A Gyártó a kitöltött garancialevelet postai vagy elektronikus úton küldi vissza a Vásárló részére. Amennyiben a Vevő a
garancialevél kiadására vonatkozó igényét a vásárlástól számított hat hónapon túl jelenttette be, a garancia érvényesítésére vonatkozó jogát elveszíti.
8.8. A Vevő garanciális igényét írásban köteles bejelenteni cégünk, mint Gyártó felé, mely bejelentéshez minden esetben csatolnia kell a vásárlásról szóló, a magánszemély, cég stb. nevére kiállított számlát, a Vevő által a megrendeléskor megadott helyszínre történt leszállítást igazoló szállítólevelet és a garancialevelet, vagy azok másolatát. A számla és a garancialevél hiányában illetve annak csatolásáig Cégünk nem köteles a bejelentés figyelembevételére.
8.9. A Gyártó élethosszig tartó, legalább azonban a vásárlástól számított 50 év időtartamra garanciát vállal az általa gyártott, és a szállítási címen első alkalommal felhelyezett cserepek vízzáróságára, fagyállóságára, méretpontosságára, feltéve, hogy a vásárló a Terrán tetőrendszer elemeként, azzal együttesen megvásárolta az Alkalmazási útmutatóban előírt mennyiségű rendszertartozékokat, és a szállítási címen a kivitelezést – ide értve a rendszertartozékok hiánytalan beépítését is – az Alkalmazási útmutatóban foglaltaknak, a szakmai irányelveknek és szabványoknak megfelelően a Gyártó honlapján ajánlott Terrán Tetőspecialista végezte el.
8.10. Az élethosszig tartó garancia keretében a Gyártó elsősorban a hibás termék kijavítását – amennyiben az nem lehetséges a kicserélését – vállalja, mely esetben a kijavítás költsége, illetve a cseretermék és a helyszínre szállítás költsége a Gyártót terheli. A Gyártó garanciális vállalása nem terjed ki a cserével kapcsolatosan felmerülő munkadíj
és más járulékos költség megtérítésének kötelezettségére.
8.11. Az élethosszig tartó garanciális igény érvényesítése esetén az igénylőnek az ÁSZF 8.7. és 8.8. pontjában meghatározottakon túl csatolnia kell a kivitelezést végző Terrán Tetőspecialista nyilatkozatát, mely szerint a tető megfelel az élethosszig tartó garancia többletfeltételeinek.

9. Késedelmes teljesítés, a Forgalmazó késedelme
9.1. Amennyiben a szállítás tervezett napján a Gyártó szállítási kötelezettségének bármely okból nem tesz eleget, úgy a szállítási határidő lejárati időpontjától számított 15 napon belül jogosult a szállítást hátrányos jogkövetkezmények nélkül teljesíteni.
9.2. Ha tartós üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya, közlekedési akadályok vagy egyéb elháríthatatlan ok miatt a Gyártó ezen további 15 napon belül sem tud teljesíteni, jogosult a szerződéstől elállni, egyidejűleg a Forgalmazónak az általa részére már megfizetett vételárat teljes összegben visszafizetni.
9.3. Elállás esetén a Gyártó a vételár visszafizetésén túl sem kamatot, sem semminemű kártérítést nem fizet sem a Forgalmazónak, sem a Vevők részére, akik ilyen irányú igényükről a megrendelés megküldésével lemondanak.
9.4. A megrendelt és már leszállításra került termékeket – amennyiben téves mennyiség lett megrendelve – a Gyártó nem veszi vissza, annak ellenértékét a Forgalmazó köteles a számlán megjelölt időpontig kiegyenlíteni.
9.5. Termékcserére csak abban az esetben van lehetőség, ha az eredeti megrendelésen szereplő termékek a Gyártó hibájából kerültek tévesen leszállításra.
9.6. Amennyiben a Forgalmazó által leadott megrendelés kiszállítása azért hiúsul meg, mert a Forgalmazó vagy a Vevője/kedvezményezettje a megrendelt árut a megrendelés leadásának időpontjától számított 6 hónapon belül nem fogadja, a Gyártó a megrendelést törli a nyilvántartásából.
9.7. Amennyiben a 9.6. pontban rögzített esetben a Forgalmazó által leadott megrendelésre már előleg került megfizetésre, úgy a Gyártó napi 1000 Ft/raklap/nap+ÁFA összegű tárolási díjat jogosult felszámítani a Partner felé, mely összeg az erre irányuló számla kiegyenlítésének határideje időpontjában válik esedékessé. Ha a számított
tárolási díj a már kifizetett előleg összegét eléri, úgy a Gyártó jogosult a rendelést törölni, és a terméket másnak értékesíteni.

10. Fogalmak
10.1. Cégünk vagy Gyártó: a Terrán Tetőcserép Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7754 Bóly, Tompa M. u.10., cégjegyzékszáma: Cg.02-09-064553)
10.2. Forgalmazási Keretszerződés: Forgalmazóval kötött szerződés, amely az ezen Általános Szerződési Feltételektől való eltéréseket is tartalmazhat.
10.3. Vevő: A terméket a Forgalmazótól megvásárló magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy más önálló jogalany, aki a termékeink végső felhasználójának és a szállítás címzettjének minősül.
10.4. Forgalmazó: Cégünk kereskedő partnerei, akik Cégünk termékeit megvásárolják és azokkal kereskednek.
10.5. Általános Logisztikai Díj: az áruk megadott megrendelés szerinti kigyűjtése és összeválogatása (komissiózás ) költségeit, a csomagolási díjat, a raklap betétdíját, a biztonságos és sérülésmentes szállításhoz szükséges egyéb járulékos költségeket tartalmazza.
10.6. Terrán Tetőspecialista: A Terrán Kft. www.terranteto.hu honlapján feltüntetett, a Terrán Kft. által előírt feltételeknek megfelelő szakkivitelező.

11. Vegyes rendelkezések
11.1. Cégünk, mint a Terrán beton tetőcserepek és kiegészítőik gyártója, a termékek technikai változtatás jogát fenntartja, a változtatásokból eredően mindennemű kártérítési, vagy kártalanítási igényt kizárunk.
11.2. A Forgalmazó a megrendelés Cégünk részére történő megküldésével igazolja hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket a megrendelés benyújtása előtt megismerte, és tudomásul veszi, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak irányadóak a Cégünkkel kötött szerződéses jogviszonyokban, kivéve amely kérdésekben a Forgalmazóval kötött külön szerződésben ettől eltérően rendelkeznek.
11.3. Cégünk termékeinek tulajdonjoga azok ellenértékének kiegyenlítéséig Cégünket illeti meg.
11.4. A Forgalmazó a megrendelés megküldésével kifejezetten feljogosítja a Gyártót arra, hogy amennyiben fizetési késedelem esetén, megfelelő póthatáridőt biztosító fizetési felszólítás ellenére a Forgalmazó fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Gyártó jogosult a szállítási címen a Vevő által még be nem épített termékeit a saját telephelyére visszaszállítani. Forgalmazó/Vevő a megrendelés megküldésével kifejezetten feljogosítja a Gyártót arra, hogy ilyen esetben termékei visszaszállítása céljából a Forgalmazó/Vevő külön engedélye és hozzájárulása nélkül a Forgalmazó/Vevő telephelyére, ingatlanába bemenjen, a termékeit felrakodja és elszállítsa. A Forgalmazó köteles a megrendelésen a Vevőt írásban nyilatkoztatni arról, hogy amennyiben a termékek ellenértéke Cégünk részére nem kerül Forgalmazó által megfizetésre, úgy a Vevő feljogosítja Cégünket arra, hogy a szállítási címről a ki nem fizetett termékeinket bármikor elszállíthassuk és a szállítási címre az elszállítás érdekében bemenjünk, a termékeinket felrakodjuk, és azokat onnan elszállítsuk.
11.5. A jelen Általános Szerződési Feltételeknek az esetleges közvetítőkkel, viszonteladókkal, valamint a Vevőkkel történő megismertetése Forgalmazó kötelezettsége, melynek elmulasztásából eredő kárért a Forgalmazót felelősség terheli. Ennek keretében a Forgalmazó köteles szerződő partnerei figyelmét külön is felhívni a raklapok begyűjtése és a raklapok betéti díjának visszafizetési rendjére.
11.6. Valamennyi megrendelés és szállítás a jelen Általános Szerződési Feltételben foglalt szabályok alkalmazásával történik, attól eltérni csak és kizárólag közös, írásbeli megállapodással lehet.
11.7. A Terrán Kft. ezúton külön tájékoztatja a Forgalmazót/Vevőt, hogy a jelen ÁSZF 8.7., 8.11. és 11.4. pontjában meghatározott szerződési feltétel eltér a jogszabályoktól és a szokásos gyakorlattól.
11.8. A Terrán Kft. ezúton tájékoztatja a Forgalmazót/Vevőt, hogy a Gyártó külön a Forgalmazók- és külön a Vevők részére szóló „Adatkezelési tájékoztatót” a www.terranteto.hu weboldalon olvashatják. Forgalmazó a megrendelés Gyártó részére történő megküldésével igazolja, hogy a Vevő szükséges személyes adatainak – a termék kiszállításához kapcsolódó kapcsolattartás és tájékoztatási kötelezettség teljesítése céljából, a célhoz szükséges mértékben és ideig – a Gyártó részére történő továbbításáról és a Gyártó Adatkezelési tájékoztatója megismerésének lehetőségéről a Vevőt megfelelő módon tájékoztatta, és a Vevő ezen adatinak Gyártóhoz való továbbításához kifejezetten hozzájárult.
11.9. Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, ezen belül a Polgári Törvénykönyv szabályai irányadóak.
11.10. Jelen ÁSZF 2020. április 1. napjától visszavonásig hatályos, ezzel egyidejűleg a 2018. március 1-től érvényben lévő ÁSZF hatályát veszti.
11.11. A mindenkor hatályos és érvényes Általános Szerződési Feltételek szövege a www. terranteto.hu honlapunkon megtalálható.

 

Letöltöm PDF formátumban